Rūšiuojamosios teisių suteikimo akcijų pasirinkimo galimybės.

Paskelbimo data: 12 18 Nustatytas pažeidimas Peržiūrėti dokumentą 1 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba m. Sprendimas Rūšiuojamosios teisių suteikimo akcijų pasirinkimo galimybės. T [3] nepažeidžia Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimų. Savivaldybė kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą su prašymu leisti vykdyti pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje numatytu vidaus sandoriu būdu.

Viešųjų pirkimų tarnyba m. Savivaldybės taryba priėmė Sprendimą Nr. Sprendimą Nr. T netekusiu galios. Remiantis Sutarties 4. Remiantis 8. Be to, buvo paprašyta pateikti informaciją, ar prieš pasirašydama Sutartis su Bendrovėmis Savivaldybė analizavo situaciją rinkoje, ir, ar buvo nustatomas kitų ūkio subjektų, galinčių teikti atitinkamas paslaugas, buvimas.

Savivaldybės teigimu, kitų ūkio subjektų, teikiančių tokio pobūdžio paslaugas, išskyrus Bendroves, nebuvo nustatyta. Be to, Savivaldybė pažymėjo, jog Viešųjų pirkimų tarnyba leido sudaryti vidaus sandorius su Bendrovėmis.

Atsižvelgus į tai, pranešime padaryta išvada, kad tokiu būdu Savivaldybė galėjo pažeisti Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį. Dėl šių priežasčių savivaldybė vykdo minėtą funkciją ir kartu siekia pagerinti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kokybę savo teritorijoje. Savivaldybės nuomone, paminėta nuostata suponuoja galimybę pavesti teikti aptariamas paslaugas Bendrovėms. Todėl, Savivaldybės nuomone, ji negalėjo pažeisti Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimų.

T bei jo pagrindu sudarytos Sutartys, Savivaldybė negalėtų tinkamai realizuoti jai priskirtų funkcijų, nes viešųjų pirkimų konkursas užtruktų apie vienerius metus, būtų sustabdytas komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas, dėl ko padidėtų bešeimininkių atliekų kiekis, būtų teršiama aplinka, galėtų atsirasti grėsmė visuomenės sveikatai. Todėl m. Sprendimo Nr. T ir jo pagrindu sudarytų sutarčių panaikinimas nesukeltų neigiamų pasekmių paslaugų gavėjams. Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a: 3.

Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio taikymo apimtis 32 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningos konkurencijos apsauga yra pagrindinis būdas užtikrinti asmens ir visuomenės interesų darną reguliuojant ūkinę veiklą, sukurti ūkio, kaip sistemos, savireguliaciją, skatinančią optimaliai paskirstyti ekonominius išteklius, veiksmingai juos panaudoti, didinti ekonominį augimą ir kelti vartotojų gerovę.

Tačiau asmens ūkinės veiklos laisvė savaime negarantuoja konkurencijos, todėl valstybė turi saugoti sąžiningą konkurenciją [18]. Valstybė negali neribotai kištis į asmens ūkinę veiklą, todėl nustatomais apribojimais neleistina paneigti esmines ūkinės veiklos laisvės nuostatas, tokias kaip ūkinės veiklos subjektų lygiateisiškumas, sąžininga konkurencija [19].

Jūsų asmens duomenų valdymas

Prekybos fx pasirinkimo sandorių ciklas sąžiningos konkurencijos apsaugos garantija reiškia inter alia draudimą ūkinę veiklą reguliuojančioms valstybės valdžios, savivaldybių institucijoms priimti sprendimus, iškreipiančius ar galinčius iškreipti sąžiningą konkurenciją [20].

Riboti ūkinės veiklos laisvę galima, tik jeigu yra laikomasi šių sąlygų: tai daroma įstatymu; ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves ir Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus; ribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei esmė; yra laikomasi konstitucinio proporcingumo principo [21].

Šio straipsnio 2 dalis nurodo, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

Atsižvelgiant į tai, viešojo administravimo subjektai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, privalo siekti, kad jų sprendimai neribotų konkurencijos, ir imtis priemonių, kad būtų užtikrinta sąžininga konkurencija tarp ūkio subjektų. Dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio santykio su savivaldybių funkcijas atliekų tvarkymo srityje reglamentuojančiais teisės aktais 38 Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punkte ir Atliekų tvarkymo įstatymo 25, 30, 31 straipsniuose įtvirtinta, kad viena iš savivaldybių savarankiškųjų funkcijų yra komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, šių atliekų tvarkymo organizavimas, įskaitant sprendimų, susijusių su šių bei joms prilygintų atliekų tvarkytojų parinkimu, priėmimą.

Tačiau, kaip nurodyta Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte, nors savivaldybės turi Konstitucijos ir įstatymų nustatytą sprendimų iniciatyvos, jų priėmimo ir įgyvendinimo laisvę bei yra atsakingos už savarankiškųjų funkcijų atlikimą, įgyvendindamos šias funkcijas, savivaldybės rūšiuojamosios teisių suteikimo akcijų pasirinkimo galimybės vadovautis įstatymų nustatytais reikalavimais ir tvarka. Taigi, spręsdama, kokiu konkrečiu būdu įgyvendinti savo funkcijas komunalinių atliekų tvarkymo srityje, Savivaldybė bet kuriuo atveju privalo laikytis Konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje nurodytų konkurencijos apsaugos reikalavimų.

rūšiuojamosios teisių suteikimo akcijų pasirinkimo galimybės dvejetainių parinkčių signalų sąrašas

Šio įstatymo 30 straipsnio 11 dalyje nurodyta, kad savivaldybė ar savivaldybės pavedimu komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius atrenka komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiančius atliekų tvarkytojus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Be to, savivaldybė steigti naujus viešųjų paslaugų teikėjus gali tik tais atvejais, kai kiti teikėjai viešųjų paslaugų neteikia arba negali jų teikti gyventojams ekonomiškai ir geros kokybės.

Tačiau šių būdų reglamentavimas nepaneigia savivaldybėms keliamų bendrų reikalavimų viešųjų paslaugų organizavimui, įskaitant ir Konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje numatytą konkurencijos apsaugos reikalavimą.

  1. Pagrindiniai ekonominiai, finansiniai ir socialiniai rodikliai 2.
  2. EUR-Lex - SC - EN - EUR-Lex
  3. Все согласились, что после бегства из Нового Эдема он чувствовал себя "не на месте", а после похищения Элли его поведение и вовсе стало хаотичным и непредсказуемым.
  4. Ar laimi dvejetainiai variantai
  5. Dvejetainiai opcionai steuern
  6. Prekybos dienos prekybos taisyklės

LVAT pripažino, kad teisės normos, numatančios savivaldybių galimybes pasirinkti iš kelių skirtingų būdų, kaip organizuoti tam tikrų paslaugų teikimą, įtvirtina abstrakčią, bendro pobūdžio savivaldybės galimybę subjektinę teisę kaip abstraktų elgesio modelį pasirinkti keletą skirtingų būdų, kaip bus užtikrinamas viešųjų paslaugų teikimas, o Konkurencijos įstatymas nustato šios galimybės teisės įgyvendinimo sąlygas.

Teismas pažymėjo, kad Savivaldybės teisių įgyvendinimas pagal Vietos savivaldos įstatymą bei Atliekų tvarkymo įstatymą negali būti tapatinamas su reikalavimų pagal Konkurencijos įstatymą vykdymu, todėl Savivaldybė nepagrįstai teigia, kad savivaldybei suteiktos teisės įgyvendinimas eliminuoja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio taikymą.

Kaip minėta aukščiau, pastarajame straipsnyje yra įtvirtinti konkurencijos apsaugos reikalavimai, kurie saisto Savivaldybės diskreciją komunalinių atliekų tvarkymo organizavimo srityje ir kurių laikymosi priežiūrą atlieka Konkurencijos taryba.

Dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio ir vidaus sandorių komunalinių atliekų tvarkymo srityje santykio 45 Išvados, kad nagrinėjami Savivaldybės sprendimai turi atitikti ir Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus, nepaneigia Savivaldybės argumentai, kad Savivaldybės pavedimas Bendrovėms yra vidaus sandoris, atitinkantis Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytus kriterijus, ir todėl jis negali pažeisti Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimų.

EUR-Lex Access to European Union law

Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje numatyta galimybė bei sąlygos be viešųjų pirkimų procedūros perkančiosioms organizacijoms sudaryti vidaus sandorius. Nurodyta, kad atliekant pirkimus šio įstatymo reikalavimai netaikomi pirkimams, jeigu perkančioji organizacija sudaro sutartį su atskirą juridinio asmens statusą turinčiu subjektu, kurį ji kontroliuoja kaip savo pačios tarnybą ar struktūrinį padalinį ir kuriame ji yra vienintelė dalyvė arba įgyvendina valstybės ar savivaldybės, kaip vienintelės dalyvės, teises ir pareigasir jeigu kontroliuojamas subjektas ne mažiau kaip 80 procentų iki m.

Pirkimas tokiu būdu gali būti pradedamas tik gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą. Tokį vertinimą lemia minėti Konstitucijoje ir Konkurencijos įstatyme įtvirtinti konkurencijos apsaugos reikalavimai, kurių negali paneigti galimybė tam tikrais atvejais sudaryti vidaus sandorius.

Atliekų tvarkytojas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas teikti savivaldybės biržoje prekiaujamų opcionų sąrašas asx gali tik tuo atveju, jeigu jį išrenka savivaldybė ar komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius.

Rūšiuojamosios teisių suteikimo akcijų pasirinkimo galimybės netinkamas komunalinių atliekų tvarkytojų atrinkimo būdas gali visiškai eliminuoti konkurenciją, pavyzdžiui, tiesiogiai suteikiant išimtines teises veikti atitinkamoje rinkoje ar kitu būdu sudarant monopolines ūkinės veiklos vykdymo sąlygas.

Dėl šios priežasties savivaldybių diskrecija spręsti dėl komunalinių atliekų tvarkytojų parinkimo būdo, įskaitant ir galimybę sudaryti vidaus sandorį dėl šių paslaugų teikimo, negali būti nagrinėjama atsietai nuo konkurencijos apsaugos reikalavimų viešojo administravimo subjektams, numatytų ne tik Konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje, tačiau ir Konstitucijos 46 straipsnyje.

Sąžiningos konkurencijos apsaugos garantija reiškia inter alia draudimą ūkinę veiklą reguliuojančioms valstybės valdžios, savivaldybių institucijoms priimti sprendimus, iškreipiančius ar galinčius iškreipti sąžiningą konkurenciją [23].

Europos Sąjungos rūšiuojamosios teisių suteikimo akcijų pasirinkimo galimybės nedraudžia nustatyti konkurencijos teisės požiūriu griežtesnes taisykles, užtikrinančias didesnę konkurencijos apsaugą [25].

rūšiuojamosios teisių suteikimo akcijų pasirinkimo galimybės prekybos pasirinkimo išankstinė rinka

Toks vertinimas neapima paties sandorio įtakos konkurencijai, atsižvelgus, be kita ko, į Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio ar Konstitucijos 46 straipsnio konkurencijos apsaugos reikalavimus. Akivaizdu, jog, spręsdama dėl vidaus sandorio sudarymo galimybės nagrinėjamu atveju, Savivaldybė privalėjo pirmiau įvertinti tokio sandorio įtaką konkurencijos sąlygoms, pavyzdžiui, ar dėl jo nebus eliminuota konkurencija, ir tik nustačiusi, kad konkurencijos apsaugos reikalavimai nebus pažeisti, imtis veiksmų sudarant vidaus sandorį.

T ir Sutartys negalėjo pažeisti Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimų. Kaip paaiškinta toliau šiame nutarime, m. Sprendimu Nr. T ir Sutartimis buvo iš esmės eliminuota konkurencija atitinkamoje rinkoje, todėl sandorio atitiktis vidaus sandorio kriterijams nagrinėjamu atveju neužtikrino, kad sudarius Sutartis nebuvo pažeisti konkurencijos apsaugos reikalavimai.

Atitinkamai nebuvo užtikrinta, kad Sutarties sudarymas neprivilegijavo Bendrovių kitų ūkio subjektų atžvilgiu jiems sudarius iš esmės skirtingas veiklos atitinkamoje sąlygas Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio prasme. Dėl Savivaldybės m. T ir jo pagrindu sudarytų Sutarčių atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio rūšiuojamosios teisių suteikimo akcijų pasirinkimo galimybės vertinimo 57 Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, viešojo administravimo subjektų priimti teisės aktai ar kiti sprendimai vertinami kaip Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimas, kai nustatoma šių aplinkybių kelių variantų prekybos priemonė a viešojo administravimo subjekto teisės aktas ar kitoks sprendimas teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes; b dėl tokio sprendimo atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams; c skirtingos konkurencijos sąlygos nėra lemtos Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimų vykdymo.

Dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo ir jos dalyvių 58 Siekiant nustatyti, ar Savivaldybės m. T ir su Bendrovėmis sudarytos Sutartys lėmė ar galėjo lemti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams atsiradimą, taip pat sprendžiant klausimą dėl vienų ūkio subjektų privilegijavimo ar diskriminavimo kitų ūkio subjektų ar jų grupių atžvilgiu, svarbu nustatyti, kokiai atitinkamai rinkai nagrinėjamas sprendimas daro įtaką, ir joje veikiančius ar galinčius veikti ūkio subjektus.

Įstatymo 2 straipsnio 18 dalyje atliekų tvarkymas apibrėžiamas kaip atliekų surinkimas, vežimas, naudojimas ir šalinimas, šių veiklų organizavimas ir stebėsena, šalinimo vietų vėlesnė priežiūra, įskaitant, kai minėtus veiksmus atlieka prekiautojas atliekomis ar tarpininkas.

Šio straipsnio 14 ir 22 dalyse nurodyta, kad atliekų surinkimas — atliekų paėmimas iš atliekų turėtojų, įskaitant rūšiuojamąjį atliekų surinkimą ir parengiamąjį laikymą iki atliekų surinkimo įrenginiuose, kuriuose atliekos iškraunamos, kad jas galima būtų paruošti pervežti į atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius; o atliekų vežimas — atliekų paėmimas iš jų turėtojo, vežimas ir perdavimas atliekų naudotojui ar šalintojui.

Įstatymo 2 straipsnio 39 ir 40 dalyse komunalinės atliekos apibrėžiamos kaip buitinės buityje susidarančios atliekos ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas, o komunalinių atliekų tvarkymo paslauga įvardijama kaip viešoji paslauga, apimanti komunalinių atliekų surinkimą, vežimą, naudojimą, šalinimą, taip pat šių veiklų organizavimą, stebėseną, šalinimo vietų vėlesnę priežiūrą. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes nagrinėjamu atveju atitinkama paslauga prekės rinka apibrėžiama kaip komunalinių atliekų surinkimas ir vežimas, kaip jos suprantamos pagal Atliekų tvarkymo įstatymo ir Savivaldybės Taisyklių nuostatas.

Šio įstatymo 30 straipsnio 12 dalyje nurodyta, kad atliekų tvarkytojas, teikiantis komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, šią veiklą savivaldybės teritorijoje gali vykdyti tik tuo atveju, jeigu jį išrenka savivaldybė ar komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius.

rūšiuojamosios teisių suteikimo akcijų pasirinkimo galimybės dvejetainių parinkčių įrankis

Taigi, priklausomai nuo konkrečios savivaldybės specifikos bent iš dalies reglamentavimas kiekvienoje savivaldybėje gali būti skirtingas, todėl ūkio subjektų, teikiančių šias paslaugas, veiklos sąlygos kiekvienos savivaldybės teritorijoje taip pat gali būti nevienodos. Taisyklių 11 punkte įtvirtinta, kad įmonės, kurios vykdo komunalinių atliekų surinkimą, įskaitant antrinių žaliavų surinkimą, šią veiklą Savivaldybės teritorijoje gali vykdyti tik sudariusios sutartis su Savivaldybės administracija.

Todėl apibrėžiant atitinkamą rinką galimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo atveju nėra būtinas itin detalus atitinkamos rinkos apibrėžimas, laikantis sąlygos, jog įmanoma nustatyti, kad yra ūkio subjektų, kurių atžvilgiu sudaromos skirtingos konkurencijos sąlygos [28]. Dėl ūkio subjektų privilegijavimo ar jų diskriminavimo ir skirtingų konkurencijos sąlygų sudarymo 77 Pagal Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalį viešojo administravimo subjektams draudžiama privilegijuoti ar diskriminuoti atskirus ūkio subjektus ar jų grupes, jei dėl to atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams.

T be konkurso ar kitos konkurencingos procedūros Savivaldybė pavedusi Bendrovėms eksploatuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje bei šio Sprendimo pagrindu sudariusi atitinkamas Sutartis, suteikė Bendrovėms išimtines teises Sutartyse nurodytose Savivaldybės teritorijose teikti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo paslaugas.

Savivaldybė sudarė Sutartis su Bendrovėmis ne organizavusi komunalinių atliekų tvarkytojų parinkimo konkurso ar kitos konkurencingos procedūros, o pasinaudojusi Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje numatyta išimtimi.

Atitinkamai, prekybos orų galimybės paslaugų teikėjas nėra atrenkamas, jis paslaugų Savivaldybės teritorijoje teikti negali.

T ir be konkurencingos procedūros sudarė su Bendrovėmis Sutartis, kurių pagrindu pavedė Bendrovėms eksploatuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Savivaldybės teritorijoje. T ir Sutarčių pagrindu Bendrovės įgijo išimtines teises vykdyti ūkinę veiklą atitinkamoje komunalinių atliekų tvarkymo rinkoje, kitiems ūkio subjektams nesudarius galimybių konkuruoti su Bendrovėmis dėl šių paslaugų teikimo.

Dėl tokio Savivaldybės sprendimo buvo sudarytos iš esmės skirtingos konkurencijos sąlygos Bendrovėms ir potencialiems konkurentams. Kitiems ūkio subjektams buvo atimtos galimybės patekti į atitinkamą rinką, tiek Sutarties sudarymo metu, tiek ateityje šių paslaugų teikimą išimtinėmis teisėmis pavedus Bendrovėms. Ūkinės veiklos ribojimai įstatymu pateisinami, nebent tai būtų būtina siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves ir Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus; ribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei esmė; yra laikomasi konstitucinio proporcingumo principo [30].

rūšiuojamosios teisių suteikimo akcijų pasirinkimo galimybės vietinių biržų prekybos sistema kanada

Monopolio įvedimas laikytinas nepagrįstu privilegijų teikimu tam tikram ūkio subjektui, kartu ir kitų ūkio subjektų diskriminavimu, jų ūkinės veiklos laisvės ir iniciatyvos ribojimu. Todėl akivaizdu, kad savivaldybės, įgyvendindamos įstatymus, neturi teisės savo sprendimais lemti visiško konkurencijos apribojimo ir sudaryti monopolines sąlygas, suteikdamos išimtines teises vienam ūkio subjektui veikti atitinkamose rinkose, nes jas taip pat saisto minėtas konkurencijos apsaugos principas [31].

Neatsižvelgusi į tai, kad tokių paslaugų teikimo rinkoje gali vykti konkurencija ir neįvertinusi galimybės konkurencijos neribojančiu būdu organizuoti šių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimą, Savivaldybė privilegijavo Bendroves kitų ūkio subjektų atžvilgiu ir tuo sudarė iš esmės skirtingas rūšiuojamosios teisių suteikimo akcijų pasirinkimo galimybės sąlygas atitinkamoje rinkoje galintiems veikti ūkio subjektams.

Tačiau m. T ir Sutarčių pagrindu Bendrovės įgijo išimtines teises užsiimti ūkine komunalinių atliekų tvarkymo surinkimo ir vežimo veikla atitinkamose Šalčininkų rajono seniūnijose, kitiems ūkio subjektams nesudarius galimybių konkuruoti su Bendrovėmis dėl šių paslaugų teikimo.

Tokia situacija reiškia, kad Savivaldybė, be konkurenciją užtikrinančios procedūros sudarydama Sutartis su Bendrovėmis ir tokiu būdu joms suteikdama išimtines teises teikti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, privilegijavo Bendroves kitų potencialių šių paslaugų teikėjų atžvilgiu. T ir, atitinkamai, Sutartimis Bendrovės buvo apsaugotos nuo konkurencijos ir komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas joms paskirtose teritorijose teikė išimtinėmis teisėmis.

Neatsižvelgusi į tai, kad tokių paslaugų teikimo rinkoje gali vykti konkurencija ir neįvertinusi galimybės konkurencijos neribojančiu būdu organizuoti šių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimą, Savivaldybė privilegijavo Bendroves kitų ūkio subjektų atžvilgiu ir tuo sudarė iš esmės skirtingas konkurencijos sąlygas atitinkamoje rinkoje galintiems veikti ūkio subjektams lyginant su Bendrovėmis, kurios atitinkamas paslaugas teikia išimtinėmis teisėmis.

Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimų vykdymo 92 Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, viešojo administravimo subjektų veiksmai nelaikomi Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimų pažeidimu, jei skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

Pasak LVAT, šios įstatyme numatytos sąlygos lingvistinis aiškinimas leidžia teigti, jog įtvirtinta sąlyga turėtų būti aiškinama kaip nurodanti atvejus, kuomet viešojo administravimo subjektas neturi diskrecijos pasirinkti tam tikro elgesio modelio, o, priimdamas konkretų sprendimą aktąpaprasčiausiai vykdo iš įstatymo kylantį imperatyvų reikalavimą.

Video galerija (4)

Šio įstatymo 30 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui nepavestas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas savivaldybė atlieka įstatymų nustatyta tvarka.

Atliekų rūšiuojamosios teisių suteikimo akcijų pasirinkimo galimybės įstatymo 30 straipsnio 11 dalyje nurodyta, kad savivaldybė arba jos pavedimu komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius atrenka komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiančius atliekų tvarkytojus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka [35].

Šio įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalių bei 9 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos nurodo, kad viešąsias paslaugas gali teikti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parinkti įvairūs subjektai biudžetinės ir viešosios įstaigos, savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės ir kiti subjektaio pati savivaldybė seniūnija šias paslaugas gali teikti tik tais atvejais, kai nėra kitų viešųjų paslaugų teikėjų.

Savivaldybė steigti naujus viešųjų paslaugų teikėjus gali tik tais atvejais, kai kiti teikėjai viešųjų paslaugų neteikia arba negali jų teikti gyventojams ekonomiškai ir geros kokybės. Tačiau nė vienas iš jų nenumato imperatyvaus nurodymo, nustatančio, kad komunalines atliekas tvarkantis ūkio subjektas būtų parinktas konkurenciją eliminuojančiu būdu — be konkurenciją užtikrinančios procedūros, paslaugų teikimą pavedus savivaldybės įsteigtam paslaugų teikėjui, kaip tai padarė Šalčininkų rajono savivaldybė Sutarčių pagrindu komunalinių atliekų surinkimą ir vežimą pavedusi jos nemokama dvejetainių parinkčių diagramų programinė įranga Bendrovėms.

Tai reiškia, jog savivaldybė, įgyvendindama teisę pasirinkti, kaip bus teikiamos viešosios rūšiuojamosios teisių suteikimo akcijų pasirinkimo galimybės, privalo užtikrinti, kad sprendimas viešųjų paslaugų teikimo vykdymą pavesti savo įsteigtam paslaugų teikėjui, nepažeistų Konstitucijos 46 straipsnio 4 dalyje įtvirtintos sąžiningos konkurencijos laisvės.

Konstitucinis reikalavimas užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę, kurį, be kita ko, išreiškia Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis, negali būti vertinamas kaip nepagrįstai ribojantis savivaldybių diskreciją [36].

Priešingai, Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimai įpareigojo Savivaldybę sprendžiant, kokiu būdu organizuoti komunalinių atliekų tvarkymą savo teritorijoje, užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę atliekų tvarkytojus parenkant konkurencijos tarp ūkio subjektų neribojančiu būdu. Dėl konkurencingos procedūros komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo paslaugoms teikti organizavimo  Kaip nurodyta aukščiau, priimdama m. T dėl Sutarčių su Bendrovėmis sudarymo, Šalčininkų rajono savivaldybė turėjo pareigą įvertinti, ar yra galima konkurencija komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo paslaugų rinkoje, taip pat ar yra kitų šių paslaugų teikėjų, galinčių teikti aptariamas paslaugas Savivaldybės teritorijoje.

Tačiau pažymėtina, kad CVP IS paskelbto paslaugos pirkimo vidaus sandorio būdu negalėjo įgyvendinti joks ūkio subjektas, nepriklausantis pačiai Savivaldybei.

Todėl Savivaldybės vykdomo pirkimo paskelbimas CVP IS negali būti laikomas tinkama konkurencinga procedūra ir niekaip nepaneigia Savivaldybės pareigos vertinant situaciją rinkoje apžvelgti ne tik komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikėjus, sudariusius sutartis su gyventojais, bet ir potencialius ūkio subjektus ar jų grupesgalinčius teikti komunalinių atliekų tvarkymo universiteto išorės santykių strategija. T ir Sutarčių pagrindu Bendrovės neterminuotai įgijo išimtines teises vykdyti ūkinę veiklą atitinkamoje komunalinių atliekų tvarkymo rinkoje, kitiems ūkio subjektams nesudarius galimybių konkuruoti su Bendrovėmis dėl šių paslaugų teikimo.

Dėl paminėtų priežasčių m. T ir jo pagrindu pasirašytos Sutartys neatitinka Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimų ir turėtų būti panaikinti. Išvados dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo  Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos m. Toks Savivaldybės sprendimas iš esmės eliminavo konkurenciją iš atitinkamos komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo Savivaldybės teritorijoje rinkos, nors tokio sprendimo nelėmė Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimų vykdymas.

Šis Savivaldybės sprendimas prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. T yra išreikštas Savivaldybės administracijos m.

Vadovaudamasi konkurencijos įstatymo 4 straipsniu, 18 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Konkurencijos taryba n u t a r i a: 1. Pripažinti Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos m. Įpareigoti Šalčininkų rajono savivaldybę ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo šio nutarimo paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje www.

Įpareigoti Šalčininkų rajono savivaldybę ne vėliau kaip per 14 dienų nuo šio nutarimo rezoliucinės dalies 2 punkte nurodyto įpareigojimo įvykdymo apie tai informuoti Konkurencijos tarybą pateikiant įvykdymą patvirtinančius įrodymus. Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje rūšiuojamosios teisių suteikimo akcijų pasirinkimo galimybės.

Skundo padavimas nesustabdo Konkurencijos tarybos nutarimo vykdymo.

Panašūs įrašai